facebook

Regulamin

Zapoznaj się z regulaminem portalu Amoria.

Pobierz regulamin

1. Definicje użyte w regulaminie oznaczają:
1.1. Kupujący- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna  nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia produktu;
1.2. Użytkownik- osoba fizyczna, dla której zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która korzysta z serwisu poprzez wykorzystanie formularza służącego  wymianie korespondencji z innym użytkownikiem serwisu;
1.3. Serwis- portal internetowy Amoria znajdujący się pod adresem www.amoria.com.pl umożliwiający zakup produktów oraz wymianę korespondencji między użytkownikami;
1.4. Kod- ciąg znaków alfanumerycznych, które po wpisaniu w odpowiednie miejsce umożliwiają wymianę informacji z innym użytkownikiem;
1.5. Produkt- dwuczęściowa plastikowa karta („karta zbliżeniowa”) zawierająca instrukcję postępowania oraz ukryty pod zdrapką kod;
1.6. Usługodawca- Atlant Tomasz Wartoń z siedzibą w Lusówku, 62-080, ul. Bursztynowa 50; NIP 7811742360; REGON 302353986; tel. kontaktowy: 607478811;  adres e-mail: kontakt@amoria.com.pl;
1.7. Regulamin- niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
1.8. Zamówienie- oświadczenie woli kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży określające w szczególności  liczbę nabywanych produktów;
1.9. Umowa sprzedaży- umowa sprzedaży produktu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta za pośrednictwem serwisu;
1.10. Usługa elektroniczna- usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę za pośrednictwem serwisu;
1.11. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

2. Postanowienia ogólne.
2.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez kupujących i użytkowników z serwisu.
2.2. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania umów sprzedaży oraz usług świadczonych drogą elektroniczną.
2.3. Serwis jest prowadzony przez Atlant Tomasz Wartoń z siedzibą w Lusówku, 62-080, ul. Bursztynowa 50, NIP 7811742360; REGON 302353986; tel. kontaktowy: 607478811;  adres e-mail: kontakt@amoria.com.pl.
2.4. Usługodawca  świadczy  za pośrednictwem serwisu następujące usługi elektroniczne:
2.4.1. Udostępnia interaktywny formularz umożliwiający kupującemu złożenie zamówienia na oferowany produkt.
2.4.2. Udostępnia interaktywny formularz umożliwiający użytkownikowi wymianę korespondencji z innym użytkownikiem, w tym  wgląd w historię tej korespondencji oraz wymianę plików graficznych.
2.5. Do korzystania z serwisu niezbędne jest:
- urządzenie końcowe (komputer, tablet, smartfon) z dostępem do sieci Internet, wyposażone w przeglądarkę internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
- aktywne konto poczty elektronicznej.
2.6. Użytkownik/kupujący zobowiązany jest do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie serwisu lub jego elementów technicznych, w tym od dostarczana treści o charakterze bezprawnym.
2.7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów, danych w związku ze świadczonymi w ramach serwisu usługami, serwis podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3. Zasady korzystania z serwisu.
3.1. W ramach serwisu usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług elektronicznych w zakresie i na warunkach  określonych w niniejszym regulaminie.
3.2. Świadczenie usług wymienionych w pkt. 2.4. jest bezpłatne.
3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie usług.
3.3.1. Warunkiem umożliwiającym skorzystanie z interaktywnego formularza zamówień produktu jest wyrażenie  zgody  na treść regulaminu, zaakceptowanie polityki prywatności (zgoda na przetwarzanie danych osobowych) oraz podanie danych osobowych poprzez wpisanie ich w odpowiednie rubryki  formularza zamówień (imię, nazwisko w przypadku firmy jej pełna nazwa, ulica, nr domu, miejscowość, adres e-mail).
3.3.2. Warunkiem umożliwiającym skorzystanie z interaktywnego formularza umożliwiającego użytkownikowi wymianę korespondencji z innym użytkownikiem, wgląd w historię tej korespondencji oraz wymianę plików graficznych, jest wyrażenie zgody na treść regulaminu, oraz wpisanie kodu w dedykowane temu pole. 
3.4. Warunki zawierania umów sprzedaży.
3.4.1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem serwisu należy wejść na stronę www.amoria.com.pl, dokonać wyboru ilości produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane kupującemu komunikaty, oraz informacje dostępne na stronie.
3.4.2. W trakcie składania zamówienia- do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie”, kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie danych osobowych, metody płatności oraz ilości zamawianego produktu. W tym celu należy się kierować wyświetlanymi kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
3.4.3. Kupujący jednorazowo może zamówić maksymalnie 10 sztuk produktu.
3.4.4. Cena produktu uwidoczniona na stronie serwisu w podsumowaniu zamówienia podana jest w polskich złotych i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, oraz koszty dostawy. Ponadto jest niezmienna, niezależnie od zmiany cen w serwisie, które mogą się pojawić po złożeniu przez kupującego zamówienia.
3.4.5. Wysłane przez kupującego zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia z usługodawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
3.4.6. Po złożeniu zamówienia kupujący otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Amoria-Zamówienie nr [nr zamówienia].
3.4.7. Umowę traktuje się jako zawartą z chwilą złożenia zamówienia (naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie”).
3.5. Płatności.
3.5.1. Kupujący ma możliwość uiszczenia ceny:
- płatnością przy odbiorze;
- przelewem bankowym w systemie Przelewy24;
- kartą kredytową w systemie Przelewy24;
- przelewem tradycyjnym na numer konta: 81 1050 1520 1000 0092 0872 6282.
3.5.2. W przypadku sposobu płatności przelewem tradycyjnym bezpośrednio na konto usługodawcy, kupujący zobowiązany jest do zapłaty kwoty z tytułu umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Dniem zapłaty jest dzień zaksięgowania płatności  na rachunku bankowym usługodawcy. W przypadku braku zaksięgowania płatności w przeciągu 7 dni od chwili zawarcia umowy sprzedaży- umowa ta zostaje rozwiązana.
3.6. Dostawa.
3.6.1. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży dostawa produktów zostanie zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
3.6.2. Dostawa produktu jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez kupującego w trakcie składania zamówienia.
3.6.3. Zamówienia są realizowane przez Pocztę Polską, listem poleconym- ekonomicznym lub w przypadku opcji „za pobraniem”- w usłudze „Paczka48”.
3.6.4. Do przesyłki jest dołączany paragon fiskalny. Faktura VAT jest wystawiana w przypadku zwrócenia się o nią poprzez formularz kontaktowy umieszczony w serwisie.
3.7. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży.
3.7.1. Kupujący, który zawarł umowę sprzedaży może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu  za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego  w serwisie.
3.7.2. Termin 14 dniowy liczy się od dnia, w którym kupujący otrzymał produkt.
3.7.3. W razie odstąpienia od umowy, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą.
3.7.4. Produkt powinien być zwracany w stanie nienaruszonym, nie może nosić śladów użytkowania, w szczególności dwie karty muszą być nadal oryginalnie połączone, a „zdrapka” nienaruszona. Zwracany produkt należy dostarczyć na adres siedziby firmy: Atlant Tomasz Wartoń, ul. Bursztynowa 50, 62-080 Lusówko.
3.7.5. Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez kupującego w pierwotnej transakcji lub w inny sposób, ustalony zgodnie z kupującym.
3.7.6. Zwrot produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.
3.8. Reklamacje dotyczące produktu.
3.8.1. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec kupującego z tytułu rękojmi za wady, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
3.8.2. Reklamacje wynikające z naruszenia prawa kupującego gwarantowane prawnie lub na podstawie niniejszego regulaminu należy kierować za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego w serwisie. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe- do poinformowania w tym okresie, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
3.9. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną.
3.9.1. Usługodawca podejmuje kroki w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej, zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez użytkownika.
3.9.2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić usługodawcę o nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu lub systemu płatności internetowych- Przelewy24.
3.9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu lub systemu płatności internetowych- Przelewy24, użytkownik może zgłaszać drogą e-mailową na adres: kontakt@amoria.com.pl, lub przy użyciu formularza kontaktowego na stronach serwisu.
3.9.4. W reklamacji użytkownik powinien podać adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu lub systemu płatności internetowych- Przelewy24.
3.9.5. Usługodawca,  z zastrzeżeniem punktu 3.9.7 niniejszego regulaminu, zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 7 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
3.9.6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę korespondencji, w tym danych w niej zawartych, mających szczególne znaczenie dla użytkownika, w przypadku awarii serwisu spowodowanej łamaniem postanowień punktu 2.6. niniejszego regulaminu, w szczególności atakami hackerskimi, lub awariami zewnętrznego serwera na którym znajduje się serwis.
3.9.7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości  w funkcjonowaniu systemu płatności internetowych Przelewy24.
4. Postanowienia końcowe.
4.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy usługodawcą, a kupującym lub użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
4.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy usługodawcą, a kupującym lub użytkownikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę usługodawcy.
4.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
4.4. Użytkownik, który wysyła treści opisujące historię związaną z użyciem zakupionego produktu w celu, w jakim został stworzony, wyraża tym samym zgodę na publikację wyżej wymienionych treści w serwisie.
4.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych  materiałów, (w skrajnych przypadkach do niepublikowania ich) z powodów zbyt obszernych treści bądź gdy zawierają one treści obsceniczne, wulgarne lub nie są związane z tematyką serwisu.
4.6. Wszelkie znaki graficzne, w tym logo serwisu i partnerów, są objęte prawami autorskimi właściciela serwisu lub partnerów. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych, oraz prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody w/w podmiotów. Wykorzystywanie zdjęć i opisów w całości lub fragmentach, bez zgody ich autora, jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego.
4.7. Kupujący i użytkownik może uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu za pośrednictwem odsyłacza umieszczonego na stronie głównej serwisu, pobrać go i sporządzić jego wydruk.
4.8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12. maja 2017 roku.